• Bemutatkozás
  • Küldetésünk
  • Elérhetösegünk
  • Sitemap
 

Az Okt�ber 23 Bizotts�g Alap�tv�ny az Ember Jogai�rt (Civil Jog�sz-Bizotts�g) sajt�k�zlem�nye
a 2006. okt�ber 23-i budapesti v�res h�tf� f�l�ves �vfordul�j�n

�SSZEFOG�S AZ IGAZS�G�RT

Ma f�l �ve, hogy eur�pai demokr�ci�kban p�ld�tlan t�meges rend�ri brutalit�sra �s szint�n t�meges nagys�grend� �nk�nyes �rizetbe-v�telre ker�lt sor Budapesten. Ezekr�l az esem�nyekr�l, valamint jogi meg�t�l�s�kr�l Bizotts�gunk r�szletes jelent�st k�sz�tett, amely megtal�lhat� honlapunkon.

Az emberi jogok kir�v� s�ly� �s sz�m� megs�rt�se a rend�rs�g (illetve a rend�rs�get utas�t� korm�ny) r�sz�r�l nem az 1956. okt�ber 23-i Magyar Forradalom �tvenedik �vfordul�j�n kezd�d�tt. Az "�szi esem�nyekk�nt" illetve "�szi zavarg�sokk�nt" emlegetett rend�ri brutalit�s, a nagysz�m� �ldozat �sszever�se, b�rt�nbe z�r�sa, b�rt�nbeli megk�nz�sa 2006. szeptember 19-�n �s 20-�n �jszaka kezd�d�tt el. Ekkor "vad�szott le" a rend�rs�g sz�mos olyan szem�lyt, akik "rosszkor voltak rossz helyen", p�ld�ul a Kossuth t�ri korm�nyellenes demonstr�ci�r�l tartottak hazafel� vagy �ppen vid�kr�l, illetve k�s� esti munk�b�l, programr�l tartottak valamerre. Az �sszevert, el��ll�tott, majd letart�ztatott szem�lyek t�bbs�ge kb. k�t hetet t�lt�tt fogs�gban, ahol v�logatott, az �VH m�dszereire eml�keztet� k�nz�soknak vetett�k �ket al�. (P�ld�ul meztelen�l kellett guggol�sokat v�gezni�k; a fej�ket a falnak t�masztva terpeszben �llniuk hossz� ideig, mik�zben rugdalt�k �ket; t�rdepelve az �let�k�rt k�ny�r�gni; gumibotoz�st �s �k�l�t�seket elszenvedni.)

El�fordult, hogy a k�nnyg�z �s a l�v�sek el�l a kapualjakba menek�l� fiatalokat a rend�r�k v�resre vertek, majd a Magyar R�di� �p�let�nek udvar�ba sz�ll�tott�k �ket, ahol egyfajta k�nz�-helyet berendezve tov�bb �tlegelt�k, �r�kig t�rdepeltett�k a 18-20 �ves l�nyokat �s fi�kat. Megr�z� t�rt�nelmi eml�keket felid�z� m�don sz�mokat �rtak a test�kre, k�z�lve, hogy mostant�l csak sz�muk van, nev�k nincs. Mind a mai napig nem ker�lt sor annak felt�r�s�ra, mik�nt v�lhatott a k�zszolg�lati r�di� �p�lete a rend�rs�g f�hadisz�ll�s�v� s egyben az embertelen k�nz�sok egyik f� terep�v�.

A rend�rs�g szeptember 19.-21. k�z�tti fell�p�s�t a korm�ny valamint a f�v�ros f�polg�rmestere p�ldamutat�nak, j� min�s�g�nek nevezte. Ebb�l k�vetkez�en hasonl� jogtipr�sok sorozat�ra ker�lhetett sor okt�ber 23-�n is. Ezen a napon, a "v�res h�tf�n" a nagysz�m� s�lyos s�r�l�s okoz�sa mellett szint�n sor ker�lt �rtatlan emberek rabsz�ll�t� kocsikba tuszkol�s�ra, beb�rt�nz�s�re s vel�k szemben b�ntet�elj�r�sok �s szab�lys�rt�si elj�r�sok ind�t�s�ra.

Rendk�v�l aggaszt�nak tartjuk, hogy a meggy�z�d�s�nk szerint alaptalanul ind�tott elj�r�sok jelent�s r�sze m�g most is folyamatban van. �sszefog�s az Igazs�g�rt programunk keret�ben szeretn�nk mind a magyar, mind a nemzetk�zi nyilv�noss�got t�j�koztatni ezen elj�r�sok saj�toss�gair�l s megismertetni azokkal a �gyan�s�tottakkal� illetve el�t�ltekkel, akik a nyilv�noss�got v�llalj�k. Szeretn�nk el�rni, hogy mindenki sz�m�ra vil�goss� v�lj�k: a b�ntet�elj�r�sok illetve szab�lys�rt�si elj�r�sok jelent�s sz�mban alaptalanul indultak el s jelenleg is alaptalanul folynak. Szeretn�nk el�rni, hogy az �gyekben elj�r� jogalkalmaz� koll�g�inkra semmif�le megengedhetetlen nyom�s ne nehezedhess�k, s kiz�r�lag a jogszab�lyoknak �s jog�szi esk�j�knek megfelel�en j�rhassanak el. Ehhez elengedhetetlen�l sz�ks�ges, hogy a sz�les nyilv�noss�g alapos �s val�s t�j�koztat�st kapjon a szeptemberi �s okt�beri esem�nyekr�l s az ezekkel kapcsolatban folyamatban l�v� elj�r�sokr�l. Ennek �rdek�ben a jogs�rtett �ldozatok, s az esem�nyek szemtan�inak egy csoportj�val folytatott bizotts�gi meghallgat�sainkr�l k�sz�lt DVD felv�tel t�meges terjeszt�s�t kezdj�k el. Lev�lben fordulunk az orsz�gos k�zszolg�lati, illetve kereskedelmi telev�zi�s csatorn�khoz, valamint a helyi t�v�khez, k�rve az �sszesen h�rom�r�nyi hiteles szem�lyes besz�mol�kb�l �ll� felv�tel bemutat�s�t a t�rsadalom eg�sz�t �rint�, a jog�llamis�g, a demokr�cia �s az emberi jogok j�v�je szempontj�b�l kiemelked� jelent�s�g� t�mak�rben. Ezen t�lmen�en az �rdekl�d�k szem�lyesen is �tvehetik a DVD-ket, s b�ztatjuk a lakoss�got arra, hogy h�zi vet�t�seket szervezve, valamint az anyagot k�zr�l-k�zre adva tegyenek akt�van az igazs�g megismer�se �rdek�ben.

Sajn�lattal tapasztaljuk, hogy a nemzetk�zi k�zv�lem�ny, a k�lf�ldi m�dia jelent�s r�sze nem a val�s�got t�kr�z� inform�ci�val rendelkezik a budapesti szeptemberi �s okt�beri esem�nyekr�l s ezzel �sszef�gg�sben a jog�llamis�g �s az emberi jogok magyarorsz�gi helyzet�r�l. �sszefog�s az Igazs�g�rt programunk keret�ben - a Magyarok Vil�gsz�vets�ge �ltal felaj�nlott seg�ts�ggel, egy�ttm�k�d�ssel is �lve - megk�ldj�k Bizotts�gunk jelent�s�t valamint a jogs�rt�sekr�l sz�l� DVD felv�teleinket a vil�g szinte minden pontj�n megtal�lhat� k�lhoni magyar szervezeteknek, k�rve, hogy saj�t orsz�guk k�zv�lem�ny�t �s m�di�j�t mozg�s�tva terjessz�k a val�s t�nyeket, az igazs�got.

Igen fontosnak tartjuk, hogy a t�meges emberi jogi jogs�rt�sek k�rd�se, a folyamatban l�v� alaptalan elj�r�sok megsz�ntet�s�nek �s a val�di felel�s�k megb�ntet�s�nek ig�nye ne legyen t�bb� p�rtpolitikai megosztotts�g t�rgya. Ez�rt k�ldj�k meg t�nyfelt�r� anyagunkat az �sszes orsz�ggy�l�si k�pvisel�nek �s sz�mos m�s k�zjogi m�lt�s�gnak, kifejezetten felk�rve �ket arra, hogy tegy�k meg �szrev�teleiket a jelent�s�nkben olvasottakr�l �s a DVD felv�teleken l�tottakr�l. �r�l�nk annak, hogy sz�mos olyan baloldali �s liber�lis �rzelm� ember v�ltoztatta meg v�lem�ny�t a tavaly �szi budapesti esem�nyekr�l, akik a val�s�got felt�r� jelent�s�nket �s a jogs�rtettek besz�mol�it megismert�k. Szeretn�nk, ha az �sszefog�s az Igazs�g�rt programunk keret�ben min�l t�bb baloldali illetve liber�lis ember is r�sz�nn� az id�t �s a figyelmet az �ldozatok �s a szemtan�k besz�mol�inak megismer�s�re, DVD-nk megtekint�s�re.

A DVD lemezeket orsz�gj�r� k�r�tunk sor�n a hallgat�s�gnak adjuk, valamint okt�ber 26.-t�l kezd�d�en h�tf�i �s cs�t�rt�ki napokon d�lut�n 16-18 �ra k�z�tt �tv�teli elismerv�ny ellen�ben ingyenesen adjuk az �rdekl�d�knek, a MVSZ Magyarok H�za �p�let�ben (Budapest V. Semmelweis utca 1-3). Adom�nyokat Alap�tv�nyunk k�sz�nettel fogad, az ehhez sz�ks�ges csekkek a helysz�nen �tvehet�k. Ugyancsak itt vessz�k �t azokat az �r�sos besz�mol�kat, f�nyk�p vagy filmfelv�teleket, amelyek igazolhatj�k az alaptalanul elj�r�s al� vontak �rtatlans�g�t. Els�sorban az olyan eseteket tan�s�t� k�pi vagy �r�sos besz�mol�kat v�rjuk, amelyek igazolj�k, hogy b�m�szkod�, s�t�l�, jogellenes cselekm�nyt el nem k�vet� szem�lyeket a rend�r�k elfogtak, megbilincseltek, esetleg b�ntalmaztak, majd elsz�ll�tottak.

Az �sszefog�s az Igazs�g�rt programunk keret�ben az Okt�ber 23 Bizotts�g Alap�tv�ny �s a Nemzeti Jogv�d� Alap�tv�ny egy�ttm�k�dik a folyamatban l�v�, illetve m�r lez�rt elj�r�sok tapasztalatainak �sszegz�s�ben, elemz�s�ben. Ennek r�szleteir�l k�l�n r�vid k�zlem�nyt adunk ki az al�bbiakban:

"A Civil Jog�sz Bizotts�gb�l alakult Okt�ber 23 Bizotts�g Alapitv�ny (www.oktober23bizottsag.hu) �s a Nemzeti Jogv�d� Alap�tv�ny (www.nemzetijogvedo.hu) 2007. �prilis 23-t�l k�z�s progamot ind�t, amelynek c�lja a budapesti 2006 szeptemberi �s okt�beri rend�ri brutalit�sokkal �s �nk�nyes �rizetbev�telekkel, majd letart�ztat�sokkal �sszef�gg�, folyamatban l�v�, illetve m�r lez�rt b�ntet�, szab�lys�rt�si �s k�rt�r�t�si �gyek beazonos�t�sa, elemz�se, az elj�r�sokban felmer�l�, relev�ns anyagi �s elj�r�si jogi k�rd�sekkel kapcsolatos dilemm�k, probl�m�k szakmai-elm�leti megk�zel�t�se �s esetjogi feldolgoz�sa, a t�rt�n�sek �s tapasztalatok nyilv�noss�gra hozatala, �ldozatok jogi k�pviselet�t ell�t� �gyv�dekkel t�rt�n� megoszt�sa, a hazai �s k�lf�ldi k�zv�lem�ny, sajt� �s d�nt�shoz�k folyamatos, t�rgyszer� �s szakszer� t�j�koztat�sa az elj�r�sok aktualit�sair�l. A Civil Jog�sz Bizotts�g 2007. febru�r 23-�n k�zz�tett jelent�se �s a Nemzeti Jogv�d� Alap�tv�ny k�zlem�nyei, �ll�sfoglal�sai - m�s szervezetek mellett - m�r �ttekint� elemz�st adtak err�l a t�m�r�l, de most sz�ks�ges a m�g m�lyebb, egyes esetek szintj�ig hatol� r�szletek �s �sszef�gg�sek felt�r�sa a fentiekben r�szletezett m�don.

A c�l az, hogy a 2006 �szi p�ld�tlanul s�lyos, t�meges �s mai napig felel�ss�grevon�s n�lk�l maradt rend�ri jogs�rt�sek �ldozatainak �gye napirenden maradjon, az �ldozatok jogv�delme er�s�dj�n �s el�rj�k a felel�s�k megb�ntet�s�t, az �ldozatok k�rtalan�t�s�t �s a t�rv�nyes alap n�lk�l elj�r�s al� vont szem�lyekkel szembeni elj�r�sok megsz�ntet�s�t, illetve ennek hi�ny�ban k�zkegyelemben t�rt�n� r�szes�t�s�t, tov�bb� olyan jogszab�lyv�ltoz�sok kezdem�nyez�se, amelyek az ilyen vagy ehhez hasonl� jogtipr�sok lehet�s�g�t a lehet� legminim�lisabbra korl�tozz�k.

A munk�ban r�szt vesznek a Okt�ber 23 Bizotts�g Alapitv�ny tagjai �s szak�rt�i, tov�bb� a 2006. �szi t�ntet�sek kapcs�n a - a jogv�d� szervezetek k�z�l - a legt�bb r�szorul� r�sz�re jogv�delmet biztos�t� Nemzeti Jogv�d� Alap�tv�ny gyakorlati jogv�d� munk�ban v�d�k�nt, jogi k�pvisel�k�nt t�nylegesen r�szt vev�, egy�ttm�k�d� �gyv�dei.

A Nemzeti Jogv�d� Alap�tv�ny r�sz�r�l
a program koordin�tora dr. Gaudi -Nagy Tam�s �gyv�d, kurat�riumi �gyvezet�,

az Okt�ber 23 Bizotts�g r�sz�r�l pedig dr. Morvai Krisztina egyetemi docens."

 

Budapest 2007. �prilis 23.

 


 
 

 

 

 

 


 

 

   

 

 

 

 

 

Sitemap Webmester Info Impresszum